SEKRETESSPOLICY FÖR RGS NORDIC
  

Användning av RGS Nordics webbplats och tjänster förutsätter i allmänhet att du tillhandahåller viss personlig information. 

Eftersom vi därmed hanterar personuppgifter, har vi antagit denna policy för integritetsskydd, där du kan läsa hur vi behandlar dina uppgifter.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION

RGS Nordic är personuppgiftsansvarig, och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen. 

 

Susanne Sörquist är kontaktperson, och vederbörandes kontaktuppgifter är listade nedan: 

RGS Nordic

Östra Sörredsvägen 40

SE-418 78 Göteborg

Mail: info@rgsnordic.com

 

2. VILKA DATA SAMLAS IN

Vi använder information om dig för att förbättra vår service och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster, samt i vår kontakt med dig.

 

2.1. Automatiskt insamlade data

Vår webbplats använder sig av olika tekniker som har till syfte att säkerställa användarvänlighet och säkerhet. Dessa tekniker kan automatiskt samla in data för att kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen, antingen direkt av oss eller av en tredje part för vår räkning. Analys av klickströmsdata och placering är cookies är exempel på detta.

 

Alla besök till en digital lösning innebär att information skickas från din webbläsare till en server. Det är genom analys av dessa data som vi optimerar de digitala lösningarna. Data samlas in via tredje part för vår räkning. Data om din dator kan samlas in för systemadministrationsändamål. Dessa data är statistisk information om användarnas beteende i de digitala lösningarna. Exempel på data som samlas in och eventuellt analyseras är:

 • datum och tidpunkt för besöket
 • de sidor som besöks i lösningen
 • besökarens IP-adress
 • information om vilken webbläsare och dator som användes (typ, version, operativsystem m.m.),
 • URL från referentens webbplats (sidan som besökaren besökte för att komma till vår lösning).

Vi använder Google Analytics som webbanalyslösning i våra digitala lösningar. I samband med detta skickas webbanalysdata från våra digitala lösningar för analys i den tjänst som Google erbjuder. Här fungerar Google Analytics som ”personuppgiftsbiträde” som behandlar data som vi ansvarar för, och dessa data får endast lämnas ut om det finns ett avtal eller för att uppfylla lagstadgade krav.

 

Du kan läsa mer om Googles sekretesspolicy här

 

2.2. Information som du själv tillhandahåller

Utöver den information som samlas in automatiskt, behandlar vi även information som användarna aktivt har tillhandahållit oss. 

Exempel på uppgifter som användarna aktivt tillhandahåller är:

 • Namn, adress och kontaktuppgifter som tillhandahålls i samband med registrering som kund eller leverantör hos oss.
 • Tillhandahållande av information om avfall och förorenad jord i samband med leverans på våra stationer.
 • Information som du delar med oss via sociala medier, inklusive LinkedIn och Facebook.
 • Information som skickas via e-post, inklusive jobbansökningar.

 

3. ANVÄNDNING OCH LAGRING AV INSAMLADE DATA

 

3.1. Syftet med insamlingen

Nedanstående är exempel på användning av den insamlade informationen:

 • Säkerställa användarvänlighet och säkerhet.
 • Optimering av vår webbplats.
 • Skapande av konto och tillgång till våra tjänster.
 • Registrering som leverantör.
 • Om du har skickat in en jobbansökan, behandlar vi denna för att bedöma möjligheten till en eventuell anställning.

 3.2. Lagring

Informationen lagras under den tid som är tillåtet enligt lag, och vi raderar den när den inte längre behövs. Hur länge informationen lagras beror på informationens art och ändamålet med lagringen. Konkret kan följande sägas om lagringsperioder:

 • När det gäller information om våra kunder behåller vi som regel dina kontaktuppgifter och data i upp till 3 år efter att kundrelationen har upphört.
 • Information om konkreta uppgifter raderas i allmänhet ca 3 år efter att uppgiften har slutförts.
 • Om du skickar en jobbansökan till oss, kommer vi som regel att radera den senast 6 månader efter att vi mottog den, såvida vi inte väljer att gå vidare med anställningsprocessen och/eller inhämtar ditt samtycke till att din ansökan sparas.

3.3. Utlämnande av information

Vi lämnar uteslutande ut information om kunder till tredje part i enlighet med som anges i denna sekretesspolicy. 

Vi kan lämna ut din information om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut eller dela data. Utlämnande kan även ske efter instruktioner från en domstol eller annan myndighet, eller för att skydda varumärken, rättigheter eller egendom. Detta innebär utbyte av information med andra företag och organisationer för skydda mot bedrägeri. Utöver detta kommer vi i samband med hantering av avfall (i synnerhet förorenad jord eller avloppsvatten) i vissa situationer vara tvungna att lämna ut din information till diverse samarbetspartners och myndigheter. 

Vi använder oss av tjänsteleverantörer och personuppgiftsbiträden som utför arbete för vår räkning. Vi använder också ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa kommer att vara bundna av avtal att behandla alla uppgifter strikt konfidentiellt, och får därmed inte använda uppgifterna för annat ändamål än vad som omfattas av den avtalsenliga skyldigheten gentemot oss, och vi kontrollerar att våra samarbetspartners uppfyller sina skyldigheter. 

Vi använder endast personuppgiftsbiträden i EU eller länder som kan ge ett adekvat skydd för din information. Om vi lämnar ut dina uppgifter till en tjänsteleverantör eller ett personuppgiftsbiträde utanför EU, säkerställer vi att vi uppfyller de krav som lagen ställer på sådana överföringar. 

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du klickar på en sådan länk, lämnar du vår webbplats och omfattas då av andra villkor och sekretesspolicyer som vi inte ansvarar för.

 

4. COOKIES

RGS Nordic använder cookies som gör det möjligt att samla in relevant information om sidans användare för att kunna förbättra sidan och dess innehåll. Detta gäller även för cookies från tredje part.

 

4.1. Vad är cookies och varför används de?

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone eller liknande när du besöker en webbplats, och den har till syfte att känna igen den, komma ihåg dina inställningar, föra statistik och rikta annonser specifikt till dig. En cookie är en passiv fil och kan därför inte samla in information på din dator, sprida datorvirus eller andra skadliga program. Cookies används av praktiskt taget alla webbplatser. 

Genom att samla in information om antalet användare samt trafiken på sidan skapas det möjligheter att få webbplatsen att fungera korrekt, underlätta användningen av den och, inte minst, rikta marknadsföring till sidans användare. 

Om vi placerar cookies kommer du att få information om användningen och syftet med att samla in data via cookies. Innan vi placerar cookies på din utrustning ber vi om ditt medgivande. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan användas utan ditt medgivande.

 

4.2. Ta bort eller inaktivera cookies i webbläsaren

Om du inte vill att denna information samlas in, kan du när som helst ta bort dina cookies och undvika att använda webbplatsen i framtiden. 

Du kan också neka cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. 

Tänk bara på att om du tar bort eller blockerar cookies kommer annonserna att bli mindre relevanta för dig, visas oftare, och din användning av internet kommer att bli onödigt krånglig. Du kan dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, samt att det finns innehåll som du inte kommer åt. 

Alla webbläsare tillåter att du tar bort alla cookies på en gång eller en och en. Hur du gör beror på vilken webbläsare du använder. Kom ihåg att om du använder flera webbläsare så måste du radera cookies i alla.

 

5. SÄKERHET

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet. 

Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, att de går förlorade eller ändras, mot obehörigt röjande och mot att obehöriga får tillgång till dem eller kännedom om dem. 

Vi har fastställt rutiner för tilldelning av åtkomsträttigheter till de av våra medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och data som omfattar uppgifter om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar deras faktiska tillgång genom loggning och övervakning. För att undvika dataförlust säkerhetskopierar vi regelbundet våra datamängder.

 

6. DINA RÄTTIGHETER

 

6.1. Generellt

Om du vill få tillgång till dina uppgifter, få dem rättade eller borttagna, eller invända mot vår databehandling, undersöker vi om detta är möjligt och svarar på din begäran så fort som möjligt och senast en månad efter att vi har mottagit din begäran.

 

6.2. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst få veta vilka data vi behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad vi använder dem till. Du kan få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, och vem som får information om dig i den mån vi lämnar ut data i Danmark och utomlands. 

Om du begär det kan vi ge dig tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. Tillgången kan emellertid begränsas av hänsyn till andra personers privatliv, till affärshemligheter och immateriella rättigheter. 

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du högst upp under punkt 1.

 

6.3. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller borttagna

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade. Vänligen kontakta oss för att informera oss om felaktigheter och hur de kan rättas. 

I vissa fall kommer vi att ha en skyldighet att radera dina personuppgifter. Det gäller t.ex. om du vill återkalla ditt medgivande. Ditt medgivande är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta oss. Använd kontaktuppgifterna ovan under punkt 1 om du vill återkalla ditt medgivande. 

Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de ursprungligen samlades in, kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra juridiska skyldigheter. 

När du kontaktar oss och begär rättelse eller radering av dina personuppgifter kommer vi att kontrollera om villkoren är uppfyllda och gör i så fall ändringarna eller raderar personuppgifterna så snart som möjligt.

 

6.4. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot att dina uppgifter lämnas ut i marknadsföringssyfte. Du kan använda kontaktinformationen högst upp under punkt 1 för att skicka en invändning. Om din invändning är berättigad, kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

 

6.5. Du har i vissa fall rätt att få dina uppgifter utlämnade

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss, liksom de som vi har samlat in om dig hos andra aktörer på grundval av ditt medgivande. Om vi behandlar data om dig som en del av ett avtal i vilket du är en part, kan du även få dina uppgifter skickade till dig. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. 

Om du vill utöva din rätt till dataportabilitet, kommer du att få dina personuppgifter från oss i ett allmänt använt format.

 

6.6. Du har rätt att klaga till Datainspektionen

RGS Nordic (i egenskap av personuppgiftsansvarig) omfattas av personuppgiftslagens (inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning och nationell personuppgiftslag) bestämmelser om behandling av personuppgifter. 

Om du upplever ett brott mot din integritet vid användningen av vår webbplats eller vid annan kontakt med RGS Nordic, kan du klaga till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifterna till Datainspektionen anges nedan: 

Datainspektionen

Postadress Box 8114

104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00 Fax: 08-652 86 52

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

www.datainspektionen.se 

 

 

 

Vill du veta mer?

RGS Nordic är din partner när det gäller att rena och återanvända jordens resurser. Låt oss ta ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan göra skillnad för din verksamhet.

Ring 0771-489090
eller skriv till info@rgsnordic.com